Štatút súťaže

Vyhlasovateľ súťaže

Občianske združenie Fantázia
P. Pázmaňa 5
927 01 Šaľa

 

Charakteristika súťaže

Martinus Cena Fantázie je slovenská literárna súťaž zameraná na fantastické žánre (sci-fi, fantasy, horor). Do súťaže sa prijímajú texty spĺňajúce podmienky a odoslané spôsobom presne definovaným v propozíciách daného ročníka súťaže zverejnených na oficiálnej stránke súťaže.

Text zaslaný do súťaže môže do ukončenia druhého kola daného ročníka súťaže vyradiť administrátor, predseda poroty, prípadne trojpätinová väčšina poroty. O vyradení textu zo súťaže je autor včas informovaný. Text, o ktorom sa zistí, že nebol písaný autorom, ktorý ho poslal (opísaný, ukradnutý, napísaný umelou inteligenciou) je vyradený v akejkoľvek fáze súťaže.

Editori

Prvé kolo hodnotenia zabezpečujú dvaja profesionálni editori. Editori hodnotia všetky prijaté texty anonymne (nepoznajú identifikačné údaje autorov), zohľadňujú všeobecnú kvalitu textov a splnenie požiadaviek definovaných v propozíciách súťaže.

Porota

Porota súťaže sa každý rok mení. Zvyčajne má 5 členov a jej predsedu menuje každý rok člen organizačného výboru. Porota hodnotí všetky poviedky, ktoré prešli prvým kolom hodnotenia. Hodnotenie v druhom, porotcovskom kole súťaže je anonymné (porotcovia nepoznajú mená autorov).

Hodnotenie

Hodnotenie v súťaži je trojkolové:

V prvom kole všetky prijaté poviedky hodnotia dvaja profesionálni editori. Zohľadňujú splnenie požiadaviek uvedených v propozíciách súťaže a všeobecnú kvalitu textu. Podmienkou na postup poviedky do ďalšieho kola je zhodné rozhodnutie oboch editorov. O postúpení či nepostúpení poviedky do ďalšieho kola sú autori informovaní e-mailom.

V druhom kole každý porotca udeľuje súťažným textom daného ročníka body v rozmedzí 0 – 10 (najhoršia – najlepšia) podľa vlastného uváženia. Do tretieho, finálového kola postupuje pätica textov s najväčším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o postupujúcom texte väčší počet vyšších hodnotení, prípadne konsenzus poroty koordinovanej predsedom poroty alebo administrátorom súťaže.

Tretie kolo – finále – je verejným hlasovaním čitateľov. Tretie kolo súťaže je neanonymné (autori textov sú zverejnení). Finálové poviedky sú zverejnené mediálnym partnerom súťaže. Mediálny partner zabezpečuje čitateľské hlasovanie, v ktorom môže každý neanonymný čitateľ prideliť jednej z poviedok svoj hlas. Tretie kolo, teda hlasovanie čitateľov u mediálneho partnera súťaže, trvá aspoň dva týždne na jeseň daného kalendárneho roku.

Vyhlásenie výsledkov

Vyhlasovanie výsledkov súťaže Martinus Cena Fantázie má dve fázy. Po uzavretí výsledkov druhého kola súťaže sú na jeseň v danom roku zverejnené finálové texty a mená ich autorov.

Konečné výsledky súťaže a vyhlásenie víťaza Martinus Ceny Fantázie a výhercov pridružených ocenení sa každý rok uskutočňuje na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave v rámci sprievodného programu v sobotu. Organizátor môže miesto vyhlásenia zmeniť. Autor, finalista, ktorý sa nezúčastní vyhlásenia výsledkov súťaže a nezabezpečí za seba ani náhradu, stráca právo na vecné ceny a knižné publikácie.

Odmeny a ocenenia

Finančné odmeny získavajú všetci piati finalisti súťaže. Suma je odosielaná na číslo účtu uvedené v licenčnej zmluve, ktorú uzatvára autor s organizátorom súťaže. Všetci finalisti získavajú zároveň vecné ceny, ktoré sa menia v každom ročníku. Vecné ceny a knižné publikácie dostávajú iba autori prítomní na vyhlasovaní výsledkov súťaže (prípadne ich poverený zástupca, ktorý za autora na vyhlásenie príde).

Martinus Cena Fantázie a pridružené ocenenia

Martinus Cena Fantázie – Víťazom sa stáva autor textu, ktorý v druhom kole – hlasovaní čitateľov mediálneho partnera – získa najviac hlasov. Výherca získava sochu, všetci piati finalisti získajú finančné odmeny a vecné ceny. Ceny a finančné výhry sú každý rok konkretizované v aktuálnom vyhlásení súťaže.

Žánrové ceny – Samostatne budú udelené ceny pre najlepšiu sci-fi, fantasy a hororovú poviedku. Žánrové ceny môžu niesť svoje vlastné pomenovanie podľa podmienok sponzora, ktorý cenu podporuje. Sponzori cien sú dohodnutí s organizátormi súťaže. Pridružené ocenenia môžu mať svoju vlastnú porotu, určenú sponzorom daného ocenenia. Porotcovia v žánrových oceneniach hodnotia vybrané poviedky svojho žánru – tie im poskytuje administrátor súťaže.

Cena poroty – Vyhlásená je zároveň cena poroty aktuálneho ročníka. O držiteľovi rozhodne porota – buď na základe bodovania v prvom kole, alebo dohodou všetkých porotcov v danom ročníku.

Cena Bibliotéky – Udeľuje ju jednej z poviedok Incheba, a. s., organizátor knižného veľtrhu Bibliotéka. Cena Bibliotéky je vyberaná z kompletného zoznamu poviedok prijatých v súťaži a za výber zodpovedá sponzorom určený porotca.

Cena Multiverza – Udeľuje Multiverzum – Centrum popkultúrneho vzdelávania autorovi či autorke žánrovej poviedky, ktorí majú do 15 rokov.

 

Zverejnenie poviedok

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas s:

  • vydaním diela formou rozmnoženia literárneho diela u mediálneho partnera,
  • vydaním diela formou rozmnoženia literárneho diela v knižnom zborníku, ktorý vydá organizátor súťaže vo forme tlačenej knihy a e-knihy,
  • vydaním diela formou rozmnoženia literárneho diela na internetovej stránke súťaže alebo v jej mobilnej aplikácii,
  • vyhotovením a verejným prenosom audiovizuálneho diela, sprístupňovanie záznamu verejnosti,
  • poskytnutím diela tretej strane na zverejnenie diela v rámci propagácie a PR,
  • zverejnením svojho mena, názvu diela a jeho bodového hodnotenia porotou v prvom kole súťaže v knižnom zborníku a na internetovej stránke súťaže.

Súhlas platí v období od zaslania poviedky do 31. 8. nasledujúceho kalendárneho roka a je možné ho vypovedať po vzájomnej dohode oboch strán. Autori budú v dostatočnom predstihu o možnostiach zverejnenia textu oslovení. V prípade, že so zverejnením bude vznikať právo na odmenu, táto odmena v plnej výške náleží autorovi diela.

Záverečné ustanovenie

Organizátori súťaže si ponechávajú právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na internetovej stránke súťaže a jej facebookovej stránke.

Start typing and press Enter to search