Štatút súťaže

Štatút súťaže

Vyhlasovateľ súťaže

Občianske združenie Fantázia
P. Pázmaňa 5
927 01 Šaľa

 

Organizačný výbor

Ivan Aľakša
Ružena Aľakšová

 

Charakteristika súťaže

Fantázia Award je literárna súťaž zameraná na fantastické žánre (sci-fi, fantasy, horor). Do súťaže sa prijímajú texty spĺňajúce podmienky a odoslané spôsobom presne definovaným v propozíciách daného ročníka súťaže zverejnených na oficiálnej stránke súťaže.

Text zaslaný do súťaže môže do ukončenia prvého kola daného ročníka súťaže vyradiť administrátor, predseda poroty, prípadne väčšina poroty. O vyradení textu zo súťaže je autor včas informovaný.

Porota

Porota súťaže sa každý rok mení. Zvyčajne má 3 – 5 členov. Porota hodnotí všetky prijaté texty v prvom kole súťaže, ktoré je anonymné (porotcovia nepoznajú mená autorov).

Hodnotenie

Každý porotca udeľuje súťažným textom daného ročníka body v rozmedzí 0 – 10 (najhoršia – najlepšia) podľa vlastného uváženia.

Vyhlásenie výsledkov

Na vyhlasovaní výsledkov súťaže Fantázia Award sa momentálne pracuje. 

Odmeny a ocenenia

Vecné odmeny získavajú piati finalisti súťaže.

Zverejnenie poviedok

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas s:

  • vydaním diela formou rozmnoženia literárneho diela u mediálneho partnera,
  • vydaním diela formou rozmnoženia literárneho diela v knižnom zborníku, ktorý vydá organizátor súťaže vo forme tlačenej knihy a e-knihy,
  • vydaním diela formou rozmnoženia literárneho diela na internetovej stránke súťaže alebo v jej mobilnej aplikácii,
  • vyhotovením a verejným prenosom audiovizuálneho diela, sprístupňovanie záznamu verejnosti,
  • poskytnutím diela tretej strane na zverejnenie diela v rámci propagácie a PR,
  • zverejnením svojho mena, názvu diela a jeho bodového hodnotenia porotou v prvom kole súťaže v zborníku a na internetovej stránke súťaže.

Súhlas platí v období od zaslania poviedky do 31. 12. nasledujúceho kalendárneho roka a je možné ho vypovedať po vzájomnej dohode oboch strán. Autori budú v dostatočnom predstihu o možnostiach zverejnenia textu oslovení. V prípade, že so zverejnením bude vznikať právo na odmenu, táto odmena v plnej výške náleží autorovi diela.

Záverečné ustanovenie

Organizátori súťaže si ponechávajú právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na internetovej stránke súťaže a jej facebookovej stránke.

Copyright © 2019 Občianske združenie Fantázia

 

Start typing and press Enter to search